Sant Miquel +B: Cap a la segona Fase

El projecte Sant Miquel +B, Sumem des dels barris inicia aquests dies la segona fase del procés de treball. El Diagnòstic participatiu, resultat final de la fase que ara acaba, s’ha plantejat com un document de caràcter estratègic que no es limita a l’anàlisi de la situació del barri, sinó que avança en la definició de les línies estratègiques que estructuraran la segona fase -d’accions de millora- així com el treball posterior a desenvolupar per l’Ajuntament d’Olot.

 

– Elaboració del diagnòstic, metodologia i INPAR

Sant Miquel +B s’ha planejat des d’un inici com un procés que vol escurçar la distància entre les necessitats ciutadanes i els condicionants tècnics amb l’objectiu de plantejar estratègies comunes i aconseguir solucions compartides. És per això que el diagnòstic participatiu s’ha desenvolupat a partir de l’eina d’indicadors participatius que permet analitzar de manera simultània les percepcions ciutadanes i les qüestions tècniques. Posteriorment es planteja una sèrie de temàtiques d’encreuament que permeten lligar tots dos mons, i que engloben les matèries prioritàries sobre les quals es treballarà en la segona fase.

Si bé els resultats complets que aquesta anàlisi ha generat poden ser llegits en el document del Diagnòstic participatiu, sí que resulta interessant un breu resum dels aspectes més rellevants de cada temàtica:

Print

+ Àrees naturals

Els indicadors de sostenibilitat de les àrees naturals estan molt per sobre del valor òptim, i això es deu a la situació del barri entre el Parc Natural i el Fluvià. No obstant això, per l’efecte vora d’aquests espais i, en el cas dels itineraris verds, el manteniment, tots aquests tenen valors baixos. Aquesta qüestió es reflecteix en les percepcions ciutadanes: pràcticament són nul•les les opinions positives, i totes són queixes o propostes per millorar la relació del barri tant amb el Parc com amb el Fluvià.

+ Espai públic

Tant els indicadors de les zones verdes urbanes com els indicadors d’espais de convivència (places) destaquen per no arribar al valor òptim i per estar per sota dels valors del barri de referència, Pequín. Els aspectes més febles són la superfície de zones verdes i d’espai convivencial per habitant, així com l’equipament d’aquestes zones per als diferents col•lectius: nens, joves i gent gran. En l’espai públic s’inclou el paisatge urbà, els indicadors del qual són molt vulnerables, principalment per l’impacte de solars i façanes descurats i per la falta de conservació d’alguns dels elements paisatgístics del barri. Així doncs, els indicadors confirmen les intuïcions ciutadanes sobre la falta d’espai convivencial i respecte a la necessitat d’embellir i fer més verd el barri.

+ Mobilitat

En relació amb la mobilitat, els indicadors reflecteixen una situació molt contrastada entre la mobilitat motoritzada i la dels vianants i ciclistes; els valors de la primera són gairebé tots òptims, mentre que els de la segona són tots precaris. La percepció ciutadana és taxativa pel que fa a la mobilitat dels vianants, i aquesta és la temàtica que més comentaris negatius recull, principalment per la dificultat dels nens de desplaçar-se al col•legi. No obstant això, quant a mobilitat motoritzada, els comentaris positius, que haurien de ser majoritaris, són escassos; tan sols en referència a l’estacionament hi ha opinions positives, que tenen a veure amb la quantitat de superfície d’estacionament.

+ Activitat socioeconòmica

Tots els indicadors inclosos en aquesta temàtica, tant els morfològics com els d’usos i d’activitat econòmica, gaudeixen de valors òptims o millorables, per sobre del barri de referència. L’única excepció és l’indicador de dotació educativa, que resulta inadequat. I la percepció ciutadana és coincident ja que amb prou feines hi ha comentaris negatius excepte en relació amb la falta d’equipament escolar; la resta són gairebé tot propostes, en les quals destaquen opinions positives de les festes i del comerç local.

+ Cohesió social

Els indicadors de cohesió social de vulnerabilitat demogràfica i residencial que reflecteixen la concentració de població immigrant amb pocs recursos són precaris però no inadequats. Menys de la meitat de les percepcions de la població respecte a la immigració són negatives, i resulta que es concentren més opinions negatives en relació amb la inseguretat general i el benestar de nens i joves.

Link Diagnòstic participatiu

A partir de l’anàlisi temàtica sorgeixen una sèrie de temes sobre els quals caldrà enfocar el treball en un futur, i els aspectes per millorar o potenciar, que seran l’objectiu de la fase següent:

TEMES PER MILLORAR (temes els indicadors de sostenibilitat dels quals són precaris i inadequats majoritàriament i la percepció ciutadana coincideix amb els valors tècnics).

+ Mobilitat dels vianants i ciclistes
+ Vulnerabilitat demogràfica
+ Espai de convivència i zones verdes
+ Paisatge urbà
+ Equipaments educatius

TEMES PER POTENCIAR (temes els indicadors de sostenibilitat dels quals són òptims o millorables i les percepcions ciutadanes són majoritàriament propositives, encara que algunes siguin negatives).

+ Àrees naturals
+ Itineraris verds
+ Diversitat d’activitat comercial i empresarial
+ Activitat sociocultural
+ Equipaments socioculturals (Casal, molí de Can Climent, mas Les Mates)

LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROPOSTES

A partir del diagnòstic realitzat es proposa per a la fase següent un objectiu general i unes línies estratègiques que serviran de marc per a la definició i programació de les accions de millora. Sant Miquel +Bpersegueix com a objectiu general posar en valor el barri de Sant Miquel en el conjunt de la ciutat d’Olot a través d’un pla de futur que reverteixi en benefici dels veïns del barri i per a la ciutat d’Olot en el seu conjunt.

Per això s’han plantejat dues línies estratègiques complementàries. Una té a veure amb la qualitat de la vida urbana del dia a dia a Sant Miquel i l’altra vol potenciar els recursos i fomentar l’atracció exterior del barri.

1- Sant Miquel, un barri més amable i habitable. Sant Miquel per un barri amb espais públics de qualitat, on poder passejar, confortable, amb comerç local i riquesa paisatgística.

Aquesta primera línia estratègica inclourà aspectes de qualificació i augment de les zones verdes i els espais públics destinats a la convivència, la reactivació dels equipaments socioculturals i educatius, i la millora de la mobilitat dels vianants, entre d’altres.

2- Sant Miquel, un barri amb caràcter, actiu i atractiu per a l’exterior. L’aposta per Sant Miquel com un barri que posa en valor la seva idiosincràsia: porta d’entrada a Olot, connectat amb el Parc Natural, l’Escola d’Art i el nucli antic, barri d’acolliment i convivència, amb activitat econòmica comarcal i patrimoni públic d’interès.

Aquesta segona línia, que potencia els valors diferencials del barri en el conjunt de la ciutat, s’enfocarà cap als principals elements de valor, tals com el Parc Natural, les grans peces industrials actualment buides, la dinamització de nous usos que aprofitin l’afluència comarcal ja existent, així com la millora de les qualitats paisatgístiques i les connexions amb la resta de la ciutat.

A partir d’aquestes dues línies estratègiques s’han plantejat una sèrie de propostes extretes del procés participatiu i de treball interdepartamental. La segona fase estarà, doncs, orientada a la priorització, la construcció col•laborativa i i a fer viables aquestes i altres propostes que puguin sorgir.

IMG_1199 (2)

Paral•lelament, durant aquesta segona fase es duran a terme dues intervencions tàctiques, associades a cadascuna de les línies estratègiques. Dins de la primera, es realitzarà una intervenció d’embelliment de la plaça de Sant Miquel, que en millori la imatge urbana i atorgui valor a un espai de gran importància al barri. Dins de la segona línia, la tàctica urbana s’enfocarà a una acció de dinamització a l’avinguda de Girona que en potenciï els valors com a espai d’accés a Olot i com a eix d’activitat del barri. Aquestes dues tàctiques es realitzaran en col•laboració amb l’Escola d’Art d’Olot, com a inici d’una relació que considerem summament important per al futur.

Amb tot això s’inicia la segona fase del projecte Sant Miquel +B que mantindrà tant el treball participatiu amb els agents del barri com el treball intersectorial amb les diferents àrees de l’Ajuntament implicades. Els uns i els altres començaran a treballar de manera conjunta el dia del Pla, durant el qual es desenvoluparan taules de treball amb ciutadans i tècnics en les quals es prioritzaran i definiran les propostes ara plantejades de manera embrionària. Esperem que aquest procés serveixi, a més, per plantejar noves maneres de treballar que tinguin continuïtat en el temps i que permetin apropar les posicions de tècnics i ciutadans, i que junts construeixin un pla de futur per al barri i per a tot Olot.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: